Doprava zdarma od 4 235,00 Kč

Záruční podmínky

Záruční podmínky

Kupující spotřebitel má nárok na 24 měsíční záruční dobu na nákup zboží na e-shopu www.bestsublimation.cz, avšak kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má nárok pouze na 12 měsíční záruční dobu na nákup zboží na e-shopu www.bestsublimation.cz. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Záruku nelze uplatnit na běžné opotřebení zboží. Záruka se tedy nevztahuje na běžné opotřebení například tepelných lisů či jejich funčních částí (objímek). Na dárky ke zboží nelze výše uvedené uplatnit.

KONTROLA ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ

Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo vždy je možné nahlásit na e-mail info@bestsublimation.cz. Dále v případě převzetí od přepravce doporučujeme přiložit fotodokumentaci poškození a obalu. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však e-shopu www.bestsublimation.cz možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

VÝLUKY

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

- mechanickým poškozením zboží,

- elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

- poškozením zboží či jeho části počítačovým virem apod.,pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,

- poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

- provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů, zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy, při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,

- poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,

- použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení,

- použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a e-shopem www.bestsublimation.cz výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží. 

Proces vytvoření vratky či reklamace:

1) v případě, že se jedná o zboží objednané přes systém e-shopu je nutno postupovat přes průvodce vratky či průvodce reklamace, který je součástí uživatelského rozhraní účtu zákazníka.
2) v případě vratky či reklamace zboží objednaného mimo systém e-shopu postupujte dle návodu níže:

a) Informujte nás o reklamaci vždy e-mailem na info@bestsublimation.cz s předmětem "Reklamace ...".

b) K reklamaci vždy uveďte číslo faktury, se kterou Vám bylo zboží dodáno

c) přesný popis -  kód zboží,  vady zboží, počty rekl. zboží

(např.: BN20: rozbité 3ks, B101A-PLUS: robité 2ks, vady na glazuře 1ks, potah matný 40×40:flek 1ks)

d) V případě vadného/poškozeného zboží (např.rozbité keramiky) včetně fotografií (jak bylo zboží zabaleno - 1. foto krabice, ve které bylo zboží dodáno, 2.foto štítek křehké a štítek s kódem zásilky, 3. foto proložení ochranným materiálema, 4. foto poškozeného zboží a 5.foto, ze kterého je patrný počet reklamovaného zboží)

a to do dvou dnů od obdržení zboží tak, abychom mohli případně reklamovat rozbití u přepravce. Později nebude na reklamaci rozbitého nebo chybějícího zboží brán zřetel. Po obdržení Vaší reklamace e-mailem Vám odpovíme, jak se zbožím naložit.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od přijetí Vaší e-mailové reklamace se všemi náležitostmi.

pixel